1) Müügitingimused kehtivad Keilakivi OÜ veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Keilakivi OÜ (edaspidi Keilakivi) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Keilakivi veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Keilakivi jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel keilakivi.ee

Hinnainfo

1) Kõik Keilakivi toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest 30 kalendripäeva.

3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Keilakivi vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Keilakivi jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel keilakivi

Tellimuse vormistamine

1) Valige sobiv toode ning vajutage tootelehel kuvatavat tellimisnuppu („Mine ostma“).

2) Seejärel täitke tellimisvorm, mis koosneb valikustest ja täidetavatest lahtritest.

3) Järgnevalt vajutage nuppu „Mine maksma”.

4) Selle nupuvajutusega teie tellimuse andmed edastatakse meile ning teie emaili aadressile saadetakse vastav teade andmete meile jõudmise kohta.

6) Pärast kavandi kinnitamist Tarbija poolt:

– saadetakse hauaplaadi ja laosolevate muude toodete tellimise kinnituse korral Tarbijale ettemaksuarve kogu tellimuse ulatuses.

– saadetakse hauakivi tellimise korral Tarbijale ettemaksuarve poolele tellimuse summale. Teine pool arvest kuulub tasumisele kui kauba valdus läheb üle Tarbijale. Selle kohta esitatakse Tarbijale arve, kui kaup on üleandmiseks (või paigaldamiseks,transportimiseks) valmis.

7) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 8.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

8) Arve täieliku tasumiseni kuulub kaup Keilakivi OÜ’le.

Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Keilakivi andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Keilakivi poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Keilakivi-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Keilakivi tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Keilakivi ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Keilakivi ei saanud mõjutada ega ette näha.

5) Paigaldust vajavad tooted toimetatakse kohale Keilakivi transpordivahendiga ja paigaldatakse ka Keilakivi töötajate poolt.

6) Hauakivide paigaldusel peab klient informeerima Keilakivi-d, tellitava monumendi paigalduskohast või tähistama uue hauakivi asukoha kujutletava keskoha äratuntava märgisega (metallvai, plastikelement, küünal jms). Nende võimaluste puudumisel paigaldab Keilakivi OÜ töötaja monumendi talle kliendi poolt edastatud informatsiooni, hauaplatsi asukohta ja kivipaigalduse võimalusi arvestades, loogilisuse printsiibi ja kalmistul leviva üldise tava järgi.

Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 Tarbijal õigust lepingust taganeda ei ole, juhul kui toode on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi. Nendeks on kõik tooted mida me oleme töödelnud (lõiganud, graveerinud, poleerinud või muud moodi töödelnud) vastavalt kliendi isiklikele soovidele. Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe G kodulehel.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab Keilakivi kodulehelt. Ning saata see e-postiaadressile info@keilakivi.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Keilakivi on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6) Keilakivi tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Keilakivi Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Vääramatu jõud

1) Keilakivi ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Keilakivi ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Keilakivi’l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

1) Keilakivi vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Keilakivi poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Keilakivi ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Keilakivi.

5) Keilakivi ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@keilakivi.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda Keilakivi ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Keilakivi ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Keilakivi ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Keilakivi on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Keilakivi pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Tarbija kaebusi on võimalik nüüd esitada ka mugava üle Euroopa Liidulises internetipõhiste tarbijate vaidluste platvormi ODR kaudu.